List of Faculty

Mathematics Department

Department Chair: Kapila Rohan Attele

 • Victor Akatsa
 • Kapila Rohan Attele
 • Jan-Jo Chen
 • Johng-Chern Chern
 • Dawit Getachew
 • Lun-Pin Ho
 • Daniel J. Hrozencik
 • Lixing (Adam) Jia
 • Paul Musial
 • Richard Solakiewicz
 • Luis Vidal-Ascon
 • Guang-Nay Wang
 • Asmamaw Yimer

Computer Science Department

Department Chair: Kapila Rohan Attele

 • Victor Akatsa
 • Kapila Rohan Attele
 • Jan-Jo Chen
 • Johng-Chern Chern
 • Dawit Getachew
 • Lun-Pin Ho
 • Daniel J. Hrozencik
 • Lixing (Adam) Jia
 • Paul Musial
 • Richard Solakiewicz
 • Luis Vidal-Ascon
 • Guang-Nay Wang
 • Asmamaw Yimer

DataCenter Administrator

 • Pranay Pindi